Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Getmoreperformance / Marion Naus is gevestigd in Málaga Spanje met internationaal BTW nummer ESY3678975R en is de dienstverlener.

De andere partij is de opdrachtgever en deze huurt de dienstverlener in. Met een overeenkomst waarin de afspraken op schrift staan tussen beide partijen.

Artikel 2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, levering en werkzaamheden van diensten door of via dienstverlener.

Mogelijkheid tot afwijking van deze voorwaarden alleen als dit schriftelijk door partijen is overeengekomen. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend.

Artikel 3. Betalingen

Met Zelfverzekerd, Ondernemend en Natuurlijk gedrag starten wij in overleg met de opdrachtgever eventueel op no cure no pay basis. Zodat opdrachtgever zich veilig voelt en vrijheid ervaart.

De eerste 4 weken vindt er wekelijks een evaluatie plaats van de vastgelegde werkzaamheden, uitvoering en waarde voor de opdrachtgever. Is er eerder of maximaal na 4 weken ontevredenheid met goede onderbouwing bij de opdrachtgever, dan is in goed overleg met dienstverlener recht op teruggave van betaalde facturen.

Betaling in overleg met opdrachtgever wekelijks of tweewekelijks. Betaling van facturen binnen 14 dagen tenzij anders vermeld op de factuur en via overschrijving op vermeld bankrekeningnummer.

Vindt er geen betaling plaats binnen het termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een aanmaning nodig is. In dit geval mag de dienstverlener de verplichtingen opschorten totdat de betaling is voldaan door de opdrachtgever.

Blijft de opdrachtgever in gebreke dan gaat de dienstverlener over tot invordering en komen alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Deze kosten zijn naast de normale factuurkosten wettelijke handelsrente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schadekosten die opdrachtgever is verschuldigd aan dienstverlener.

In geval van faillissement, liquidatie, surseance van betaling of beslag bij de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener direct opeisbaar bij de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de dienstverlener weigert, is de opdrachtgever nog steeds verplicht de schriftelijke overeenkomst na te komen en dienstverlener te betalen.

Artikel 4. Prijzen

De prijzen op offertes en facturen staan duidelijk vermeld zoals overeengekomen met dagprijzen of projectprijzen of anders zoals is afgesproken in de overeenkomst. Ook het btw tarief of overdraagbaar btw tarief -wanneer werkzaam binnen Europa- staat vermeld op de factuur.

Partijen kunnen een vaste prijs zijn overeengekomen dat ook in de overeenkomst staat. Als er geen vaste prijs is afgesproken dan is de calculatie op basis van werkelijk bestede uren of dagen waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Tenzij hiervan is afgeweken en ook weer staat vermeld in de overeenkomst van partijen.

Indien tussentijds aanpassing van meer uren, dagen, periode of deelproject is gewenst of nodig is, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd met een aanhangsel dat verwijst naar de overeenkomst met datum. Tussentijds kan het aantal uren of dagen niet verminderd worden en vindt er geen aanpassing plaats en geldt het overeengekomen uurtarief, dagtarief of projecttarief.

Artikel 5. Prijsindexering

De overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op onderlinge afspraken en vastgelegd in de overeenkomst met aantal uren, dagen, periode of project. Tussentijdse aanpassingen hierop geeft recht op eventuele aanpassingen van de prijs door de dienstverlener. Uiteraard schriftelijk of per email vooraf aangegeven en onderbouwd aan de opdrachtgever.

Artikel 6. Offertes

De geldigheid van offertes is 14 dagen tenzij anders vermeld in de offerte. Buiten deze termijn vervalt het aanbod. Levertijden en resultaattijden in offertes zijn indicatief en geven partijen bij overschrijding hiervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7. Informatieverstrekking door opdrachtgever

Alle informatie die belangrijk is voor de uitvoering van de opdracht stelt de opdrachtgever beschikbaar aan de dienstverlener. Ook de informatie die dienstverlener denkt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht levert opdrachtgever tijdig en in de gewenste vorm aan.

Ook staat de opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens aan dienstverlener. Dat geldt ook als deze gegevens van derden komen.

Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen van de nodige informatie zoals aangegeven.

Blijkt dat de opdrachtgever niet, niet tijdig of behoorlijk de gevraagde gegevens beschikbaar stelt, dan zijn de extra vertragingskosten en honoraria dienstverlener voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Intrekking opdracht

De opdrachtgever kan op elk gewenst moment in goed overleg met de dienstverlener de opdracht beëindigen. De opdrachtgever is wel verplicht het verschuldige honoraria en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

De dienstverlener voert de opdracht volgens de overeenkomst naar vermogen (= kennis en kracht) uit met professionaliteit. En heeft hierbij het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Deze uitvoering is in onderling overleg met de opdrachtgever en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener op tijd kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10. Contractduur opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener is gebonden aan de tijd of duur die in de overeenkomst staat vermeld.

Zijn partijden binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nooit een fatale termijn. Als het afgesproken voltooiingstermijn in geding komt dan is vooraf communicatie hierover met een eventueel voorstel of oplossing waarop de opdrachtgever dient te reageren binnen 3 dagen.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

Blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan. Het tijdstip kan hierdoor worden beïnvloed en de dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Heeft de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties, dan zal dienstverlener de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Als partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12. Overmacht

Verplichtingen van dienstverlener door onafhankelijke omstandigheden kunnen niet verhaald worden zoals vermeld in artikel 6:75 burgelijk wetboek. Denk hierbij aan tekortkomingen zoals geheel of gedeeltelijke verhindering door wanprestaties toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, pandemie, epidemie, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Ook de nakoming van verplichtingen die in alle redelijkheid niet zijn te verlangen van dienstverlener behoren hiertoe.

Artikel 13. Opschorting

In overleg met de opdrachtgever worden de verplichtingen tot maximaal 30 dagen opgeschort in normale omstandigheden. Uitzonderlijke situaties hierop zijn epidemie, pandemie, brand of andere heftige overmachtsituaties. In al deze omstandigheden is goed overleg met eventueel voorstel of oplossing nodig voor gedeeltelijke of gehele voortgang.

Gaat het langer duren dan 30 dagen of de overeengekomen opschorting in uitzonderlijke situaties, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. Dienstverlener betaalt geen schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 14. Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van een vordering op dienstverlener en afstand van de nakoming verplichtingen uit de overeenkomst. Ook doet opdrachtgever afstand om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 15. Overdracht rechten

De rechten van partijen uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

Artikel 16. Verzekering

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het verzekeren van zaken tegen onder andere brand, ontploffingschade, waterschade en diefstal. Het gaat om geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, de zaken van dienstverlener die bij de opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendom zijn geleverd. Op verzoek van dienstverlener geeft opdrachtgever de polis ter inzage.

Artikel 17. Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst met uitzondering van opzettelijke schade of veroorzaakt door schuld.

Iedere aansprakelijkheid voor schade dat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in de afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Dit bedrag is exclusief het eigen risico bedrag zoals in deze polis staat vermeld.

Deze beperking aansprakelijkheid geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht. En is ook van toepassing bij gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die vanuit de opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Dit geldt voor alle soorten opdrachtgevers, in opdracht van een organisatie of bedrijf, een natuurlijk persoon of namens een rechtpersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dan ook persoonlijk te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

Artikel 19. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met geleverde diensten en goederen door dienstverlener.

Artikel 20. Klachtplicht

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. Deze klacht omschrijft gedetailleerd de tekortkoming zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

Een klacht houdt niet in dat dienstverlener andere werkzaamheden gaat verrichten die zijn overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

Aanwezige zaken en geleverde zaken blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.Als de overeengekomen te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet als argument worden gebruikt tegen dienstverlener of tegengeworpen.

Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Als zaken nog niet zijn geleverd en de overeengekomen vooruitbetaling of prijs is niet conform afspraak voldaan, dan heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22. Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht op alle ontwerpen, pakketten, tekeningen, geschriften, dragers van gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etcetera.

De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie zoals weergegeven in dit artikel en bedrijfsgegevens.

Opdrachtgever verplicht zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23. Geheimhouding

Elke partij houdt de informatie geheim die hij -in welke vorm dan ook- van de andere partij ontvangt. Dit betreft ook andere informatie waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is. En ook informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen. Ook neemt elke partij de nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheim houdt.

Uitzonderingen hierop zijn:

A. Op het moment dat ontvanger deze informatie ontving deze al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht.

B. Waarvan de ontvangende parij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij.

C. De ontvangen partij de informatie van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangen partij te verstrekken.

D. Informatie door de ontvangen partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

E. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 24. Boete overtreding geheimhoudingsplicht

Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhoudingsplicht, dan betaalt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van de afgesproken prijs van de opdracht zoals vermeld in de overeenkomst met een minimum van € 10.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is hiervoor geen voorafgaande ingebrekestelling, gerechtelijke procedure of enige vorm van schade nodig.

Deze boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25. Overigen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

Gratis checklist Energiek Gezond Overwinnen

Heb je een vraag?